Vertrouwelijkheid

Uw gegevens zoals naam, adres, leeftijd, gezondheid enzovoort die nodig zijn voor een behandeling worden geregistreerd worden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder uw toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden. Voor contact met derden, zoals de huisarts, zal van tevoren toestemming aan u worden gevraagd.

Uitzondering op bovenstaande vormt sinds 2014 de verplichting van alle hulpverleners binnen de GGZ wettelijk verplicht een minimale dataset aan te leveren aan het DIS, een landelijk informatiesysteem, over de cliënten die behandeling binnen de GBGGZ ontvangen: dit betreffen persoons- en behandelgegevens. Omdat we van mening zijn dat uw privacy hierdoor onvoldoende gewaarborgd kan zijn, adviseren wij u bij uw intake een privacyverklaring te ondertekenen. Wij mogen uw gegevens dan niet toesturen aan het DIS. Uw therapeut zal u hierover verder informeren. Deze verplichting geldt alleen als uw behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ valt (zie ook onder tabblad ‘tarieven’).

U heeft het recht om uw dossier in te zien en kunt een kopie ontvangen van het dossier. Na afsluiting van de behandeling zal uw dossier volgens de wet vijftien jaar bewaard worden. In de loop van het vijftiende jaar na beëindiging van de behandeling zal uw dossier vernietigd worden.

Als lid van het NIP, beroepsvereniging van psychologen, zijn wij in de uitoefening van ons beroep, gebonden aan de beroepscode. Deze kunt u nalezen op www.psynip.nl. In de code zijn zaken als vertrouwelijkheid, dossiervorming en rapportering nader geregeld.

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan.

Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens, of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, dan kunt u deze met uw therapeut of de praktijkhoudster bespreken zodat we naar een oplossing kunnen kijken. Mocht u hier niet tevreden over zijn, dan kunt u zich richten tot de beroepsvereniging voor psychologen, het NIP, en uw klacht daar voorleggen (zie www.psynip.nl)